ഏറ്റവും മികച്ച Furniture Offer Sale വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ Furniture 58000ന് Malayalam DIMOS Kollam

ഏറ്റവും മികച്ച Furniture Offer Sale വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ Furniture 58000ന് Malayalam DIMOS Kollam Chanthanathope ഈ കടയുടെ വിവരങ്ങൾ PH: 9037202011 9207018111 DIMOS Kollam Chanthanathope Whatsapp: https://wa.me/9037202011 ——————————————————————————– BRANCHES:- NEAR VIJAYA HOSPITAL KOTTARAKKARA 8590517650 – SAHEER DIMOS E CON FURNITURE KOTTARAKKARA SHAFI – 7025936665 DIMOS E CON FURNITURE KARUNAGAPALLY 9072721023 – DINU PAZHAYATTINKUZHY 9207019333 – KAVITHA PALLIMUKK 9562439681 – SOUFI CALICUT 8590062276 – SHIHAB LOCATION : —————————————————————————– In this video, new furniture offers in Kerala are explained in Malayalam. Dimos is a best choice for who are looking for budget friendly furniture showrooms . New year furniture offer sale is currently running on Dimos Kollam chandanathope showroom. Low budget sofa set , bedroom set, dining tables are availabale right now.

you can check this out for best furniture offer sale in kerala . Queries solved : Furniture Malayalam Furniture shop kerala furniture offers Malayalam best furniture offer in malayalam low budget furniture offers furniture shop low budget furniture showroom furniture showroom kerala furniture shop best furniture shop in kerala kerala furniture showroom furniture showroom india low budget furniture trends Low budget furniture design Furniture studio Furniture design studio low cost furniture showroom dimoz kollam dimos kollam #furniture #furnituresale #mybetterhome

22 thoughts on “ഏറ്റവും മികച്ച Furniture Offer Sale വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ Furniture 58000ന് Malayalam DIMOS Kollam

  1. ഈ കടയുടെ വിവരങ്ങൾ :
    DIMOS Kollam Chanthanathope
    PH: 9037202011
    9207018111

  2. കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് ഡെലിവറി ഉണ്ടോ

  3. മറ്റു ഷോപ്പുകൾ ഇവരെ കുറ്റം പറയും teak വുഡിൻ ലൈഫ് ലോങ് വാറൻ്റി കൊടുക്കുന്നു ദിമോസ് എന്നും മികച്ചത് ആണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Posts

Categories